Những gì bạn cần
1. Một file excel để lưu giữ thông tin về tất cả sản phẩm
2. Các file ảnh muốn sử dụng cho mẫu quảng cáo động phải được host trên tên miền của trang web và có URL riêng
3. Cho mỗi sản phẩm trên trang, mình phải cập nhật lại code tiếp thị lại động trên trang đó để sao khớp với mã ID sản phẩm trong file excel của mình
4. Upload dữ liệu của file excel lên một chiến dịch tiếp thị lại động để bắt đầu chạy quảng cáo

Tạo file excel để cho từng trang sản phẩm của mình có ID và URL cấp dữ liệu cho quảng cáo

a1
● ID có thể là dãy số hoặc là chữ, quan trọng là phải khớp với mã thẻ tiếp thị lại
động trên trang sản phẩm đó
● Tất cả các giá trị còn lại mang tính miêu tả cho sản phẩm. Các thông tin ở đây
sẽ được đưa lên mẫu quảng cáo
● Ảnh sản phẩm nên có kích cỡ 300 x 300. Mình có thể đọc thêm tại đây:

https://support.google.com/adwords/answer/6053288?hl=vi#custom_feed

 

Cập nhật thẻ cho từng trang để sao cho itemid và itemid2 phải khớp với ID và ID2 của file excel

a2
1. Vàng là phải có
2. Xanh là nên có
Giá trị của pagetype và total value có thể tìm được tại đường link này

https://support.google.com/adwords/answer/3103357?hl=vi

 

Sau khi gắn thẻ xong, tạo một chiến dịch tiếp thị lại động

a3

Cuối cùng upload file excel của tiếp thị lại động lênAdwords để bắt đầu chạy

a4

 

Bước 2

a5

Các tài liệu liên quan
Tổng quan:
https://support.google.com/adwords/answer/6077124?hl=en
Gắn thẻ :
https://support.google.com/adwords/answer/3103357?hl=en
Tạo nguồn cấp dữ liệu
https://support.google.com/adwords/answer/6053288
Tạo quảng cáo
https://support.google.com/adwords/answer/3265299
Kiểm tra thẻ:
https://support.google.com/adwords/answer/3103509