Kingsway Tower

Xin chào b?n c?a tôi.

?? không m?t th?i gian c?a b?n, tôi xin ?ính chính v?i b?n r?ng chúng tôi không bán s?n ph?m hay d?ch v?: Kingsway Tower

Nh?ng Sói Già AdWords ?ã t?ng giúp r?t nhi?u nhà qu?ng cáo bán Kingsway Tower vô cùng hi?u qu?, v?i chi phí c?c k? t?i ?u. N?u b?n ?ang bán s?n ph?m này thì ?ây có th? là 1 g?i ý tuy?t v?i cho b?n, nó có th? làm thay ??i doanh thu c?a b?n 1 cách chóng m?t.

G?i Ý Này

R?t có th? làm doanh thu c?a b?n t?ng g?p ?ÔI v?i chi phí r? g?p 10 l?n.

Vì sao h? l?i thành công ?

??n gi?n là vì h? ?ã t?ng tham gia khóa h?c Sói Già AdWords, h? bi?t cách làm th? nào ?? t?i ?u qu?ng cáo và gia t?ng chuy?n ??i. H?n h?t, h? ?ã có 1 bu?i cafe T? V?n Chi?n L??c v?i Sói Già hoàn toàn Mi?n Phí giúp h? hoàn thi?n kh? n?ng bán hàng v?i Google AdS.

C?m Nh?n C?a Nh?ng Ng??i ?ã L?ng Nghe

??ng nghe nh?ng gì chúng tôi qu?ng cáo, hãy xem h? ?ã nói gì v? chúng tôi.

kéo xu?ng n?a nào

GI?I PHÁP CHO B?N NGAY T?I ?ÂY

dang ky ngay

Hãy xem nh?ng l?i ích c?a khóa h?c này s? mang l?i cho b?n, nó r?t tuy?t v?i.

 • ??u tiên b?n ch?c ch?n ki?m soát ???c vi?c qu?ng cáo Google AdWords c?a mình, dù cho ?ó là b?n t? làm hay là thuê qu?ng cáo. B?n s? rõ lý do t?i sao qu?ng cáo tr??c ?ây không hi?u qu?, hay là cách mà nh?ng ??n v? làm d?ch v? ch?y qu?ng cáo Google AdWords ki?m ti?n t? b?n.
 • T? tay c?u trúc ???c tài kho?n t?i ?u, xây d?ng h? th?ng tài kho?n 1 cách thông minh. Hi?u rõ làm th? nào ?? ??t ???c ?i?m ch?t l??ng toàn 10, c?ng nh? cách t?i ?u hóa chuy?n ??i trên website.
 • T? duy và chi?n l??c qu?ng cáo Google Ads ?úng ??n, cách làm vi?c thông minh và hi?u qu?.
 • Trong khóa h?c này b?n s? ???c h?c v? các lo?i Chi?n D?ch Tìm Ki?m, Chi?n D?ch Hi?n Th?, Chi?n D?ch Mua S?m, Chi?n D?ch Youtube, Chi?n D?ch Ti?p Th? L?i, Chi?n D?ch Ti?p Th? L?i ??ng, Chi?n D?ch H?p ?èn, Chi?n D?ch Gmail, Chi?n D?ch Thông Minh … nói chung là b?n s? ???c h?c h?u h?t t?t c? ki?n th?c v? Google Ads kh? d?ng t?i th? tr??ng Vi?t Nam.
 • Không s? quên thao tác, b?i l? h?c xong b?n s? có Video Clip xem l?i toàn b? ki?n th?c. Video Clip này ?c update liên t?c theo nh? c?p nh?t c?a Google, h? th?ng Video Clip này không ???c bán ra ngoài th? tr??ng. Ch? có h?c viên m?i ???c s? d?ng, ?ó là ??c quy?n c?a h?.
 • Còn r?t nhi?u nh?ng l?i ích ???c ti?t l? trong bài vi?t này, hãy ??c ti?p n?u b?n còn quan tâm t?i vi?c tìm ki?m 1 n?i h?c qu?ng cáo Google AdWords uy tín và chuyên nghi?p.

Trong khóa h?c này, nó ??y ?? WHY | WHAT | WHEN | HOW ?? làm cho b?n có th? gia t?ng l?i nhu?n khi qu?ng cáo trên Google. ?ây là khóa h?c toàn di?n v? Google Ads có tính kh? d?ng cao nh?t t?i th? tr??ng Vi?t Nam, nó bao g?m nh?ng ki?n th?c:

 • Ki?n th?c cho Google Ads Tìm Ki?m : xây d?ng trung tâm tài kho?n qu?n tr? 1 cách d? dàng, cách cài ??t 1 chi?n d?ch hoàn ch?nh giúp b?n ti?t ki?m ít nh?t 30% chi phí, cách xoay vòng v?n t? Google, ch?nh s?a nh? nào cho phù h?p v?i ??i t??ng khách hàng c?a b?n, chi?n l??c kinh ?i?n cho t?ng thi?t b?, gi?m thêm 20% chi phí nh? ngôn t? cho thông ?i?p qu?ng cáo, theo dõi chuy?n ??i ?? tìm ra ngu?n ??u t? t?t, nh?ng công c? c?n thi?t cho Adwords, h? tr? thành Google Partners …
 • Ki?n th?c cho Google Ads Hi?n Th? : cài ??t chi?n d?ch hi?n th? nh? nào thì t?i ?u, cách nh?m m?c tiêu t?t cho th? tr??ng luôn b? click t?c, ti?p th? l?i v?i nh?ng chi?n l??c gia t?ng doanh s? g?p ?ôi v?i chi phí r? g?p 10 l?n so v?i chi phí ki?m khách hàng m?i, ti?p th? l?i ??ng, ti?p th? l?i cam k?t, ti?p th? l?i m?ng tìm ki?m, chi?n l??c hóa giá th?u, chi?n l??c ??i d??ng xanh, qu?ng cáo trong Gmail, qu?ng cáo tr?c ti?p trên Youtube …
 • Ki?n th?c cho Google Ads Shopping: là hình th?c qu?ng cáo cho phép ng??i dùng tìm th?y nh?ng thông tin v? s?n ph?m m?t cách d? dàng nh? hình ?nh, giá c?, ??n v? cung c?p. Vi?c này s? giúp ng??i mua s?m ??a ra quy?t ??nh mua hàng sáng su?t h?n, t? ?ó t?ng kh? n?ng hoàn t?t mua hàng trên website c?a b?n. Nó r?t phù h?p, có t? l? chuy?n ??i cao cho các nhà qu?ng cáo bán l?.
 • Ki?n th?c cho Google Ads Video: qu?ng cáo tr?c ti?p trên Youtube. Thói quen ng??i dùng gi? ?ã dành nhi?u th?i gian ?? xem clip trên internet, h?n c? th?i gian h? xem tivi hàng ngày. G?n ?ây, tr??c khi quy?t ??nh mua hàng. H? c?ng th??ng vào Youtube ?? xem clip Review v? s?n ph?m, ?ây là c? h?i t?t ?? b?n xu?t hi?n qu?ng cáo khám phá hay trong luông c?a Yotube nh?c cho h? nh? v? website c?a b?n.

?ã có ng??i t?ng nói, n?u b?n làm qu?ng cáo Google mà ch?a t?ng g?p Sói Già AdWords thì ?ó là 1 s? ti?c nu?i.

Lịch học 2 ngày tại lớp và 120 ngày online

Hà Nội: 

 • Học vào ngày thứ 7 + Chủ Nhật
 • Ngày bắt đầu 25 và 26 / 05 / 2024
 • Thời gian học từ 9h đến 21h trong ngày.

Bao gồm kiến thức Google AdWords bán hàng ( Tìm Kiếm ) |Google AdWords thương hiệu ( Hiển Thị ) | Google AdS Shopping ( Mua Sắm ) | Google Ads Video ( Youtube )

kéo lại

KHÔNG THỂ QUÊN

Nếu bạn sợ học xong lại quên thao tác, đừng lo vì.
Bạn sẽ có hệ thống học lại thông qua
VIDEO CLIP cực kỳ chuyên nghiệp, được sử dụng MIỄN PHÍ trong 120 ngày.

kéo lại

HỖ TRỢ ĐẶC BIỆT: Google Ads inVoice

Tại thời điểm Bão Bùng này, cứ mở tài khoản là bị khóa vậy nên.
Học viên của Sói Già được cung cấp tài khoản Google Ads inVoice hoàn toàn Miễn Phí.
Chi tiết đọc tại bài viết Google Ads inVoice by Sói Già 

kéo lại

NHANH TAY NHẬN ƯU ĐÃI

Học phí gốc 9.999.000 vnđ cho khóa học Sói Già AdWords với sự hỗ trợ cả đời, cho đến khi bạn hài lòng .
Ưu đãi ngày hôm nay chỉ còn 5.600.000 vnđ
* Chỉ áp dụng 1 ưu đãi!

kéo lại

QUÀ TẶNG KHỦNG

COUPON trị giá 5.600.000 vnđ trong tài khoản Google Ads của bạn, không chỉ 1 cái coupon mà là không có hạn chế nào cả. Hãy thử tưởng tượng mà xem, bạn tạo 1 tài khoản Google Ads bạn được tặng 5.600.000 vnđ trong tài khoản Google Ads của bạn. Bạn tạo 10 cái là được 56.000.000 vnđ, bạn tạo 100 cái là được 560.000.000 vnđ ... Điều này là vô cùng Tuyệt Vời, nó giúp có Lợi, có Lời, có Lãi ngay từ buổi học đầu tiên luôn. Đằng nào bạn cũng phải trả tiền cho Google để quảng cáo, số tiền này chúng tôi tặng bạn. Chi tiết về mã khuyến mại, bạn có thể đọc tại đây.   

Hãy Điền Vào Form Đăng Ký

Bạn sẽ nhận được 1 số bài học qua thư trước khi vào lớp.

 

Cam Kết Không Đâu Có

1- Hỗ trợ trọn đời MIỄN PHÍ , kể cả khi bạn đã học 1 năm hoặc 10 năm sau. Bạn qua trung tâm vẫn đang được hỗ trợ như 1 khách hàng mới, bất kể khi nào.
2 - Tối ưu tài khoản MIỄN PHÍ , đôi khi vì lý do nào đó. Kể cả bạn LƯỜI, chúng tôi sẽ hỗ trợ TỐI ƯU tài khoản cho bạn. Khi nó đã được cài đặt tối ưu, bạn không cần chỉnh sửa gì mà chỉ cần theo dõi hàng ngày thôi. Bạn chỉ việc qua trung tâm chúng tôi bất kỳ khi nào bạn muốn, không cần hẹn trước. Chúng tôi sẽ có hỗ trợ viên, ngồi cạnh bạn để tối ưu.
3 - Học lại hoàn toàn MIỄN PHÍ , đây là cam kết tuyệt vời nhất cho bạn. Không giống những đơn vị khác, bạn cần phải CHỜ ĐỢI để sắp xếp đi học lại. KHÔNG, với chúng tôi bạn không cần phải chờ đợi. Bạn sẽ học lại ngay lập tức và không đóng bất kỳ phần phụ nào. Hãy nhớ bạn có quyền đi học lại liên tiếp 3 khóa, giả sử bạn học khóa 1, khóa 2,3,4 học hoàn toàn MIỄN PHÍ. 

kéo lại

Hoặc Nhấc Máy Lên Gọi Cho Chúng Tôi

Miền Bắc:  

 • 26 Đường Láng - Phòng 368 - Phòng khách Vân Nam - Quận Đống Đa - Hà Nội
 • Điện thoại: (024) 386 1 2 3 4 5 | Email: hotro@gsb.edu.vn
 • Đường dây nóng0818 567 567 

Miền Nam: 

 • 06 Nguyễn Trung Trực - Phòng 568 - Tòa Nhà Gold Star - Phường 5 - Quận Bình Thạnh  - Hồ Chí Minh
 • Email: hotro@gsb.edu.vn
 • Đường dây nóng:  0818 567 567

CẢM NHẬN NGƯỜI ĐÃ TỪNG HỌC

Đừng tin những gì chúng tôi quảng cáo, hãy xem cảm nhận học viên.

Câu chuy?n c?a tôi, b?t ??u t? n?m 2008 khi mà trong 1 l?n vô tình tôi vào ngh?ch Google. H?i ?ó, ch? y?u là tôi s? d?ng các kênh rao v?t nh? rongbay, vatgia, enbac … Tôi th?c m?c là t?i sao ??ng bài lên ?ó thì có trên Google, r?i thì tôi c?ng không th? nh? làm th? nào mà tôi có th? t?o ra 1 tài kho?n Google AdWords trong ngày hôm ?ó. Nh?ng tôi v?n nh? r?ng, trong ??u tôi lúc ?ó ch? suy ngh? r?ng ” Ch?c là ?? hi?n th? trên Google là ph?i qu?ng cáo, ph?i tr? ti?n cho Google ”

Có l? vì l?n vô tình ?ó, mà cu?c ??i tôi ?ã r? sang trang m?i. Tôi b?t ??u tìm hi?u v? Google, cách th?c nó ho?t ??ng nh? nào ?? mang l?i l?i nhu?n cho mình. C? th?, c? th? cho ??n khi nghi?n Google lúc nào không hay.

( Ch?ng Nh?n Google Partners Premier c?a Sói Già AdWords )

Mãi cho ??n cu?i n?m 2012, t?c là kho?ng 4 n?m sau tôi m?i b?t ??u chia s? ki?n th?c Google AdWords cho anh em trong c?ng ??ng Google Search Box Team mà tôi t?o ra. Càng chia s? càng thích thú, càng chia s? càng ?am mê. R?i ??n n?m 2013 thì l?p h?c Google AdWords chính th?c vào quy mô chuyên nghi?p, th?i ?i?m ?ó t?i 1 n?i khác có 1 b?n c?ng m? l?p h?c d?y qu?ng cáo Google AdWords. B?n ý m? tr??c tôi 2 khóa, có th? nói cho ??n th?i ?i?m này thì tôi và b?n ý là 2 ng??i d?y Google AdWords lâu ??i nh?t t?i th? tr??ng Vi?t Nam này.


( Câu chuy?n c?a Linh, câu chuy?n có th?t )

B?n có bi?t r?ng Google có 2 lo?i qu?ng cáo, ?ó là Tìm Ki?m ho?c Hi?n Th?. T??ng ?ng v?i nó là qu?ng cáo Bán Hàng và Th??ng Hiêu, t??ng ???ng v?i nó là lo?i qu?ng cáo B? ??ng hay Ch? ??ng. Trong khóa h?c này, b?n s? ???c h?c c? 2 lo?i qu?ng cáo ?ó. Không ch? ??n gi?n là cách cài ??t t?i ?u, n?u ch? nh? v?y thì b?n tìm ki?m trên internet s? không thi?u gì bài h??ng d?n. Mà chúng tôi s? ?ào t?o b?n:

 • WHY: t?i sao b?n nên cài ??t nh? v?y ?
 • WHAT: cái gì x?y ra n?u cài ??t nh? th??
 • HOW: làm nó nh? th? nào ?

B?i chúng ta có công th?c thành công nh? sau:

 • T? DUY chi?m 40% y?u t? quy?t ??nh thành công
 • CHI?N L??C chi?m 30% y?u t? quy?t ??nh thành công
 • K? N?NG chi?m 20% y?u t? quy?t ??nh thành công
 • CÔNG C? chi?m 10% y?u t? quy?t ??nh thành công

Cách cài ??t qu?ng cáo Google AdWords nó chính là Công C?, n?u b?n có gi?i cài ??t thì b?n có thêm 20% K? N?ng. ?i?u này có ngh?a b?n ch? có 30% c? h?i chi?n th?ng, c? nh? th? b?n s? ?i làm thuê su?t ??i mà không có l?i nhu?n.

Th?i bu?i bây gi?, ai ai c?ng có th? t? cài ??t 1 chi?n d?ch qu?ng cáo Google AdWords. Vì nó quá ??n gi?n, th? nên b?n c?n có T? Duy và Chi?n L??c ?? c?nh tranh trong th? tr??ng kh?c li?t này. C? h?i thành công s? l?n h?n n?u b?n có nh?ng t? duy và chi?n l??c c?a Sói Già AdWords, nó s? r?t h?u ích cho b?n. Ví d? 1 s? ki?n th?c trong nh?ng th? b?n s? ???c h?c nh?: t? duy chia ra ?? tr?, chi?n l??c ??i d??ng xanh, khác bi?t ho?c là ch?t, ??ng cho nó thoát, h?n ch? click t?c …

N?u b?n còn ??c nh?ng dòng ch? này, b?n là ng??i tuy?t v?i. B?n là ng??i ham h?c h?i, thích tìm tòi giá tr? ?ích th?c. Có 1 s? th?t mà tôi phát hi?n ra, thói quen ng??i dùng khi nhìn th?y nhi?u ch? trên màn hình là r?t l??i ??c. H? có thói quen ??c l??t qua, kéo lên kéo xu?ng xem hình ?nh ho?c clip cho nhanh. ?ây c?ng chính là hành vi khách hàng c?a b?n, hãy c?n tr?ng b?i nó ?nh h??ng r?t l?n ??n thành công c?a chi?n d?ch. ?i?u này tôi có chia s? ? trong t? duy ??ng Cho Nó Thoát, tôi ch?c ch?n r?ng 1 ?i?u b?n s? nh?n ra ngay sau khi b?n thoát ra kh?i website c?a tôi.

Dù sao thì tôi c?ng s? vi?t dài nh? v?y, b?i l? ?ây là câu chuy?n c?a tôi. ?ây g?n nh? không ph?i là 1 bài vi?t ?? bán hàng, b?i l? không ai bán hàng b?ng gi?ng v?n nói gi?ng nh? v?y. Còn r?t nhi?u th? mà tôi mu?n nói v?i b?n, c? bài vi?t này ch?c c?ng không ?? ?âu.

( Ch? Melissa Nguyen giám ??c Google Vi?t Nam )

Có nhi?u b?n nói v?i tôi r?ng: ” em làm Google AdWords lâu r?i anh ?i, c?ng ph?i 4,5 n?m r?i “. ??n khi ?i h?c, tôi ?ã ch?ng minh cho b?n ý bi?t ???c r?ng b?n ý làm sai bét. R?t nhi?u nhà qu?ng cáo sai l?m khi s? d?ng Google Adwords, h? t?n ??n 80% chi phí cho nh?ng nh?p chu?t không có giá tr? chuy?n ??i.

Có nhi?u b?n than phi?n r?ng, t? khóa ?i?m ch?t l??ng toàn 10. M?i ngày ???c r?t nhi?u nh?p chu?t vào qu?ng cáo, ?y v?y mà không có ??n hàng. Th? nên m?i ?i h?c anh, hy v?ng s? có thay ??i. ?, tôi l?i m? tài kho?n c?a b?n ý ra r?i phân tích c? website cho b?n ý. Cu?i cùng b?n hi?u ra r?ng, dù qu?ng cáo có t?t ??n m?y mà trang ?ích không t?i ?u chuy?n ??i thì khó có ??n hàng. Ch?a k? ??n vi?c nh?ng truy v?n tìm ki?m ?ã kích ho?t sai t? khóa mong mu?n, v?y nên dù có ?i?m ch?t l??ng 10 c?ng là lãng phí.

Có b?n thì l?i ?au kh? vì Click T?c, không th? ngóc ??u lên qu?ng cáo ???c. ??i th? ch?i m?i trò b?n th?u ?? dìm hàng, có nh?ng ngày h?t s?ch ngân sách mà không có ??n hàng. Tôi l?i ch? cho b?n cách duy trì ?n ??nh qu?ng cáo, cách h?n ch? click t?c. ?ây là bu?i phóng s? v? v?n ?? ?ó mà bên VTV9 ?ã ??n ph?ng v?n tôi, th?i l??ng ch? có 3p nên nó b? c?t xén khá nhi?u. N?u có c? h?i, tôi s? ch? cho b?n chi ti?t t?i bu?i h?c:

Ch?c có l? là tôi c?ng có tu?i r?i, tu?i này là tu?i ngh? t? n?m 2008 ??n gi?. Có th? nói là k? c?u t?i th? tr??ng Vi?t Nam này, có r?t ít ng??i nh? v?y. Nh?ng tác ??ng l?n nh?t ??n vi?c s? d?ng th??ng hi?u cá nhân này là b? phim Sói Già Ph? Wall và cu?n sách Phép T?c C?a Loài Sói. Và ?ây c?ng chính là chi?n l??c Khác Bi?t Ho?c Là Ch?t mà tôi s? k? cho b?n nghe ? trên l?p, ?ây là chi?n l??c c?n thi?t.

Tôi r?t thích phép t?c c?a loài Sói, tinh th?n c?a loài Sói. Khoa h?c ?ã ch?ng minh r?ng, ngoài loài ng??i ra thì loài Sói có kh? n?ng h?c h?i nhanh nh?t. Tính kiên nh?n bám ?u?i theo sát con m?i, chi?n l??c ranh mãnh s?n ?u?i con m?i. B? c?c b?y ?àn, ti?t ki?m s?c l?c mà l?i ??t hi?u qu? cao ?ó là nh?ng th? tôi ??c ???c trong cu?n sách phép t?c c?a loài sói.

Tôi ?ã áp d?ng nó cho vi?c ch?y qu?ng cáo Google AdWords c?a tôi, hãy th? ??c l?i xem có kh?p không nhé. Tôi luôn bám ?u?i khách hàng m?i khi h? r?i website, cái này g?i là Ti?p Th? L?i mà b?n c?ng s? ???c h?c trong khóa h?c này. Chi?n l??c là th? tôi t?n d?ng t?i ?a, b?i th? tr??ng gi? quá c?nh tranh n?u ko có chi?n l??c r?t d? b? sa l?y vào nh?ng th? không c?n thi?t. Chi?n l??c mà tôi hay dùng nh?t, ?ó là chi?n l??c ??i d??ng xanh. Tôi th??ng b? c?c chi?n d?ch c?a mình theo t? duy chia ra ?? tr?, chia càng nh? càng t?i ?u. Tôi ti?t ki?m s?c l?c và ngân sách b?ng cách t?p trung vào nh?ng ngu?n chuy?n ??i ti?m n?ng ?? ??u t?, trong Google AdWords nó có tên là Theo Dõi Chuy?n ??i…

Các b?n th?y ?ó, n?u làm Google AdWords theo phép t?c c?a loài Sói thì r?t tuy?t v?i. Tôi ?ã biên so?n giáo trình chuyên nghi?p, ?? ?ào t?o b?n theo ?úng phong cách c?a loài Sói. L?i khuyên c?a tôi dành cho b?n ngay bây gi? là ??ng bao gi? mong ??i s? hoàn h?o, vì hoàn h?o là k? thù c?a thành công. Hãy c? làm t?t nh?t có th?, nh?ng sai chúng ta s? s?a.

Nguyên lý t?i ?u c?a Google ?ó là luôn mang l?i s? tr?i nghi?m tích c?c cho ng??i dùng, t?c là ng??i tìm ??n b?n ?ó.

Có 1 ?i?u vô cùng thú v? trong khóa h?c Sói Già AdWords này mà b?n c?n bi?t, nó khác bi?t v?i t?t c? các khóa h?c Google Ads ngoài th? tr??ng. ?ó chính là trong khóa h?c này, b?n s? h?c h?u h?t t?t c? ki?n th?c v? Google Ads kh? d?ng t?i th? tr??ng Vi?t Nam. Nh?ng ki?n th?c ?ã ???c ki?m ch?ng là mang l?i doanh s? t?t h?n cho các nhà qu?ng cáo, r?t th?c chi?n.

? Khóa h?c này t? C? B?n ??n Nâng Cao
? Khóa h?c này giúp nhà qu?ng cáo t? B? ??ng sang Ch? ??ng
? Khóa h?c này dành cho ng??i ch?a bi?t gì, cho t?i nh?ng ng??i làm Google AdS lâu n?m.

Trong khóa h?c này b?n s? ???c h?c v? các lo?i Chi?n D?ch Tìm Ki?m, Chi?n D?ch Hi?n Th?, Chi?n D?ch Mua S?m, Chi?n D?ch Youtube, Chi?n D?ch Ti?p Th? L?i, Chi?n D?ch Ti?p Th? L?i ??ng, Chi?n D?ch H?p ?èn, Chi?n D?ch Gmail, Chi?n D?ch Thông Minh … nói chung là b?n s? ???c h?c h?u h?t t?t c? ki?n th?c v? Google Ads kh? d?ng t?i th? tr??ng Vi?t Nam.

Quan tr?ng h?n là b?n s? ???c h?c T? Duy và Chi?n L??c ?? thành công, còn thao tác thì khi h?c xong b?n s? có Video Clip ?? h?c l?i nên không s? quên thao tác.

Nh?ng ki?n th?c tuy?t v?i mà b?n s? ???c h?c trong khóa h?c Sói Già AdWords, nh?p chu?t ?? xem ngay nào.
 1. Khái ni?m Google Adwords là gì ?
 2. Xây d?ng h? th?ng tài kho?n, t?o tài kho?n Adwords nhanh nh?t.
 3. T? duy Chia Ra ?? Tr? c?c k? l?i h?i áp d?ng ??n khi b?n không dùng Google Adwords m?i thôi.
 4. Hi?u th? nào là m?ng tìm ki?m, ??nh ngh?a rõ ràng khi s? d?ng.
 5. Hi?u th? nào là m?ng hi?n th?, lý do t?n ti?n n?u không hi?u nguyên ký ho?t ??ng.
 6. Có nên l?a ch?n ??i tác tìm ki?m không ?
 7. Nh?m v? trí c?n thi?t trong chi?n d?ch, hi?u rõ lý do t?n ti?n khi ??t sai v? trí.
 8. Xem ví d? kinh ?i?n mà 90% nhà qu?ng cáo cài ??t sai ??a ?i?m.
 9. Lo?i tr? v? trí là sao ?
 10. Ngôn ng? b?n ch?n Ti?ng Vi?t không thôi là thi?u ?ó, v?y ch?n nh? nào ?
 11. ??t giá th?u th? công có gì t?t ?
 12. ??t giá th?u t? ??ng có gì hay ?
 13. Ki?m soát ngân sách hàng ngày, s? ti?n ch? tiêu v??t t?i ?a là bao nhiêu ?
 14. T?i sao có lúc qu?ng cáo không hi?n th? m?c dù ngân sách v?n còn ?
 15. Ti?n ích m? r?ng v? trí giúp khách hàng ??nh v?.
 16. Xây d?ng ti?n ích liên k?t trang web ?n t??ng, thu hút khách hàng.
 17. Khách hàng không c?n ph?i vào website, mà h? có th? tr?c ti?p g?i vào HOTLINE v?i ti?n ích G?I trên di ??ng.
 18. Ti?n ích tin nh?n v?i n?i dung do b?n ch?n s?n.
 19. ?u ?i?m s?n ph?m c?a b?n s? ???c hi?n th? v?i ti?n ích chú thích.
 20. Ti?n ích ?o?n n?i dung có c?u trúc.
 21. Ti?n ích ch??ng trình khuy?n m?i.
 22. ??t l?ch qu?ng cáo trong ngày, b?n ch? mu?n qu?ng th? gi? nào ?
 23. Xây d?ng Nhóm qu?ng cáo và Vi?t m?u qu?ng cáo làm sao t?i ?u nh?t.
 24. Nh? 3 y?u t? quy?t ??nh khi vi?t qu?ng cáo theo b?n mãi.
 25. Thanh toán và các h?n m?c thanh toán.
 26. Các ki?m soát dòng ti?n khi thanh toán, tránh b? HACK th?.
 27. Làm vi?c v?i Chuyên Gia Xét Duy?t c?a Google Adwords khi tài kho?n b? khóa.
 28. Ch?nh s?a Tab cài ??t.
 29. Ch?nh s?a Tab l?ch qu?ng cáo và ?i?u ch?nh giá th?u.
 30. Ch?nh s?a Tab ??a ?i?m và ?i?u ch?nh giá th?u.
 31. Ch?nh s?a Tab thi?t b?, th? thu?t nh? ?? có nh?m ??i t??ng khách hàng di ??ng
 32. Thêm, b?t M?u qu?ng cáo, c?n l?u ý gì ? Tab Qu?ng Cáo.
 33. Thêm, b?t, l?a ch?n, ??u th?u và nh?ng ?i?u l?u ý ? Tab T? Khóa.
 34. Cách nhìn ?i?m ch?t l??ng, giá th?u ??c tính trang ??u, giá th?u ??c tính ??u trang.
 35. Ch?nh s?a thêm b?t vào ti?n ích m? r?ng qu?ng cáo cho phù h?p v?i ý ??.
 36. Các ??nh d?ng ??i sánh t? khóa và bi?u t??ng ??c bi?t c?a nó ?
 37. ??nh d?ng ??i sánh R?ng là gì, m?c ?? NGUY HI?M nh? nào.
 38. ??nh d?ng ??i sánh C?m T? là gì, t?i sao b?n nên dùng.
 39. ??nh d?ng ??i sánh Chính Xác là gì, t? khóa có t? l? chuy?n ??i ra sao.
 40. ??nh d?ng ??i sánh Ph? ??nh giúp b?n RA TI?N.
 41. ??nh d?ng ??i sánh Có ?i?u Ki?n giúp b?n nh?m CHU?N ?úng ??i t??ng tìm ki?m.
 42. Khi nào nên làm Chi?n D?ch ?
 43. Khi nào nên làm Nhóm Qu?ng Cáo ?
 44. Bi?u ?? c?p ?? trong 1 Chi?n d?ch ?
 45. Th? thu?t ?oán tr??c t? khóa trong m?u câu qu?ng cáo.
 46. Yêu c?u m?t ngo?i l? v?i t? khóa c?m hay th??ng hi?u ??c quy?n, m?o nh? ?? vi?t m?u qu?ng cáo h?p l? trong khi b? C?M.
 47. T? duy Marketing và gi? chân ng??i dùng t?i website c?a b?n.
 48. T?o tài kho?n Traffic và ki?m l??ng truy c?p l?p v?i giá th?u R?T R?, r?t t?t cho SEO.
 49. L?p k? ho?ch t? khóa, xem tr??c giá th?u ?? ngh? c?a Google cho t? khóa c?a b?n.
 50. B?n có th? m?c c? & tr? giá xem mình có th? nh?n ???c gì khi tr? Google theo GIÁ C?A B?N.
 51. Bi?t ???c xu h??ng tìm ki?m ??a ph??ng, l?a ch?n ??a ?i?m bán hàng HOT.
 52. Google Search Box s? giúp b?n bi?t ???c xu h??ng Tìm Ki?m Liên Quan cho s?n ph?m c?a b?n.
 53. Làm th? nào ?? Google, g?i ý ra B?N ?
 54. Phân tích hành vi ng??i dùng v?i Google Analytics v?i Histats, n?m b?t ???c t? khóa ?ã nh?p chu?t vào qu?ng cáo c?a mình.
 55. B?n ?ang chi?n ??u v?i bao ??i th? ?
 56. Tìm hi?u xem v? trí th?c t? ng??i dùng và th?i gian nào trong ngày nh?n ???c nhi?u nh?p chu?t nh?t.
 57. Ng??i dùng khi nhìn th?y qu?ng cáo c?a B?N, h? s? nh?p vào Tiêu ?? hay Liên K?t Trang Web ho?c Ch? D?n và G?i ?
 58. T? khóa nào kích ho?t m?u qu?ng cáo c?a b?n ?
 59. Phân tích hành vi ng??i tìm ki?m khi nhìn th?y R?T NHI?U qu?ng cáo ?
 60. T? duy Marketing khi qu?ng cáo, không ?? b?n l?n vào ?ám ?ông.
 61. Nh?ng m?u qu?ng cáo giúp b?n t?ng 200% doanh s?
 62. L?a ch?n ??nh d?ng t? khóa T?T.
 63. Cách tính ?i?m ch?t l??ng c?a Google.
 64. Cách T?ng ?i?m Ch?t l??ng cho t? khóa.
 65. C?i thi?n và t?i ?u hóa Trang ?ích.
 66. Cách xem nh?ng click không h?p l? ( Click t?c, ?o )
 67. ??nh ngh?a v? Click chu?t không h?p l?.
 68. Cách gi?i quy?t v?i Click t?c.
 69. M?i và k?t n?i tài kho?n v?i ng??i khác ?? qu?n lý.
 70. Bi?n email hàng ngày thành tài kho?n trung tâm, du cho nó ?ã tr? thành TÀI KHO?N ADWORDS
 71. K?t n?i tài kho?n Google Adwords v?i tài kho?n Google Analytics ?? phân tích hành vi ng??i dùng.
 72. Xây d?ng uy tín v?i Google .
 73. Cách g? tài kho?n b? khóa.
 74. Ph??ng pháp t?t ?? m? Domain b? g?n c? vi ph?m.
 75. Nh?ng ?u ?ãi và quy?n l?i khi tr? thành Google Partner
 76. H??ng d?n tr? thành Google Partner.
 77. Làm quen v?i M?ng Hi?n Th? cùa Google Ads.
 78. Nh?ng thông s? ?áng l?u ý c?a M?ng Hi?n Th?
 79. Cài ??t chi?n d?ch Hi?n Th?
 80. Nh?m m?c tiêu theo S? Thích
 81. Nh?m m?c tiêu theo Nhân Kh?u H?c
 82. Nh?m m?c tiêu theo T? Khóa
 83. Nh?m m?c tiêu theo Ch? ?? Ng? C?nh
 84. Nh?m m?c tiêu theo V? Trí ??t
 85. Thi?t l?p qu?ng cáo ?áp ?ng
 86. T?i hình ?nh cho chi?n d?ch Hi?n Th?
 87. T?i ?u hóa cho Chi?n D?ch Hi?n Th?
 88. Ti?p th? l?i là gì.
 89. Ch? s? ?ang lo ng?i t? Google
 90. S? ph?n c?m và ?c ch? t? Ti?p Th? L?i
 91. Chi?n l??c ti?p th? l?i Thông Ph?u
 92. Chi?n l??c ti?p th? l?i S? Thích
 93. Chi?n l??c ti?p th? l?i v?i ai Ch?a T?ng Mua Hàng
 94. Chi?n l??c ti?p th? l?i L?c Theo Hành Vi
 95. Chi?n l??c ti?p th? l?i Bán Kèm
 96. Chi?n l??c ti?p th? l?i trên M?ng Tìm Ki?m
 97. Chi?n l??c ti?p th? l?i d?a vào danh sách Email
 98. Chi?n l??c ti?p th? l?i Video Clip
 99. Kích ho?t th? Ti?p Th? L?i
 100. T?o danh sách Ti?p Th? L?i d?a vào chi?n l??c
 101. Cài ??t chi?n d?ch Ti?p Th? L?i
 102. T?i ?u hóa, ?a d?ng hóa, chi?n l??c hóa v?i Ti?p Th? L?i
 103. Gi?m chi phí chuy?n ??i nh? s? d?ng Ti?p Th? l?i Tìm Ki?m
 104. Qu?ng cáo nh?m ??n danh sách email có s?n.
 105. Qu?ng cáo trong Gmail
 106. Theo dõi chuy?n ??i, tìm ra n?i ??u t? t?t
 107. T?o code ?? xác ??nh chuy?n ??i
 108. Giá th?u CPC nâng cao
 109. Giá th?u CPA có phù h?p không?
 110. Qu?ng cáo H?p ?èn
 111. ?u ?i?m và cách cài ??t chi?n d?ch H?p ?èn
 112. Chi?n d?ch qu?ng cáo Youtube
 113. Qu?ng cáo Trong Lu?ng Youtube
 114. Qu?ng cáo Khám Phá Youtube
 115. K?t n?i kênh Youtube
 116. L?p ph? kêu g?i hành ??ng
 117. Quy trình t?i ?u Google Ads sau khi h?c
 118. H??ng d?n h?c l?i qua Video Clip


( G?i t?ng ch? Melissa Nguyen món quà thân tình )

Tôi là Nguy?n Hi?n, th??ng hi?u cá nhân c?a tôi là Sói Già AdWords. Tôi b?t ??u v?i Google Ads t? n?m 2008, ??n n?m 2012 tôi b?t ??u d?y Google Ads cho b?n bè và ng??i thân. Sang n?m 2013 tôi chính th?c m? l?p h?c d?y Google Ads 1 cách chuyên nghi?p, và c? m?i tháng tôi s? m? 1 khóa t?i HN và HCM ( hãy th? tính xem, bao lâu r?i nh? ).

Nh? có kh? n?ng truy?n ??t t?t, c?ng nh? kh? n?ng s? ph?m. Tôi ?ã tìm ra cách chia s? 1 cách ??n gi?n nh?t ?? ai c?ng có th? làm ???c Google Ads hi?u qu?, c?ng nh? th?i gian ?? luôn luôn c?p nh?t ki?n th?c m?i t? Google Ads.

Hãy ??n g?p tôi, tôi s? ch?ng minh cho b?n tôi là Sói Già AdWords.

Đừng TRÌ HOÃN thành công cùng tôi

bởi ĐỐI THỦ của bạn không làm thế.

Để nâng cao chất lượng, khẳng định đẳng cấp của mình. Chúng tôi đưa ra chính sách Hỗ Trợ Trọn Đời cho tất cả học viên, hơn nữa học viên sẽ được Học Lại Miễn Phí bất cữ buổi học nào không hiểu hay nghỉ.

( Nhấp chuột vào Đăng Ký để có Lịch học gần nhất tại 3 nơi: Hà Nội - Đà Nẵng - Hồ Chí Minh )

Chứng Nhận Google Partner Premier

Google Partner

Sói Già Adwords

Hơn 1.000 người đã trải nghiệp thực tế, họ đã thành công

Đừng nghe những gì TÔI nói - hãy lắng nghe cảm nhận của họ

Xem Cảm Nhận Học Viên

Nguyễn Vĩnh Cường

Tuyệt vời, một khóa học quá tuyệt vời. Trước đây tôi đã từng làm Google Adwords, sau khi đi học tôi mới nhận ra rằng mình đang ĐỐT TIỀN cho những nhấp chuột không chuyển đổi. Giảng viên Nguyễn Hiển rất nhiệt tình, chia sẻ dễ hiểu, phong cách làm việc chuyên nghiệp. Cảm ơn thầy vì khóa học chất lượng ngoài mong đợi, thân.

Nguyễn Xuân Lượng

Cảm ơn a rất nhiều nhờ khóa học của a mà e biết thêm được vè google adworl mang lại hiệu quả bán hàng cho mình ntn. Một...

Nguyễn Đức Thịnh

Đi học Sói già Nguyễn Hiển và cái kết! Khoá học Google Shopping của sói già free nhưng mà quá chất lượng. (mới tối ưu...

Nguyễn Quốc Biên

 Cảm ơn Thầy Nguyễn Hiển , Đây là khóa học ý nghĩa nhất mà mình từng học, cái mình học không chỉ là google add, cái...

Hoàng Đình Tú

Chỉ 2 từ thôi " xuất sắc". Chưa đi học lớp nào thấy từ ông thầy "Sói" cá tính như này.. từ phong cách đến thuyết...

Hãy Điền Vào Form Đăng Ký

Bạn sẽ nhận được 1 số bài học rất hay qua email trước khi vào lớp.

Google AdWords không chỉ là công cụ bán hàng BÁ ĐẠO mà nó còn là công cụ Marketing Online tuyệt vời

Rất nhiều nhà quảng cáo sai lầm khi sử dụng Google Adwords, họ tốn đến 80% chi phí cho những nhấp chuột không có giá trị chuyển đổi. Họ làm Adwords theo cảm tính, có lẽ chính bạn cũng vậy.

Đằng nào cũng học học sớm thì tốt hơn

 • Cam kết rủi ro, hoàn 100% học phí nếu bạn không làm được mà không hỏi bất cứ lý do nào.
 • Cách dạy dễ hiểu - dễ làm - ứng dụng ngay trong buổi học đầu tiên. Cầm tay chỉ việc, làm được mới thôi.
 • Hiệu quả ngay tức thì, nhìn được, làm được mà không cần phải chờ đợi.
 • Tăng doanh số, điều đó không cần phải nói rồi. Bởi đó là điều chắc chắn xảy ra, chỉ cần bạn làm.
 • Bạn là người chủ động, bạn hoàn toàn kiểm soát được những gì bạn muốn khi quảng cáo.

Lựa chọn tôi? Đây là lựa chọn sáng suốt

 • Trải nghiệm quảng cáo Google Adwords từ năm 2008, đứng lớp chia sẻ từ năm 2012 với hàng nghìn học viên trả phí.
 • Tôi là CEO Founder Trại Sói Đào Tạo Marketing Online iRe.
 • Tôi là thành viên Google Partners Premier
 • Tôi chia sẻ với bạn bằng kinh nghiệm thực tế, có bằng chứng minh chứng cho thành công. Không dạy bằng lý thuyết suông, không cưỡi ngựa xem hoa.
 • Tôi có giải pháp làm gia tăng doanh số của bạn gấp đôi với chi phí rẻ gấp 10 so với việc bạn kiếm khách hàng mới.
Câu chuyện của Linh, câu chuyện có thật.

( Nhấp chuột vào Đăng Ký để có Lịch học gần nhất tại 3 nơi: Hà Nội - Đà Nẵng - Hồ Chí Minh )

 • Khoá học AdWords bán hàng

  Sử dụng Mạng Tìm Kiếm để tiếp cận khách hàng tiềm năng của bạn, mỗi khi họ có nhu cầu. Ai cũng có thể làm, nhưng không phải ai cũng sử dụng nó một cách thông minh...

 • Khoá học AdWords thương hiệu

  Với Mạng Hiển Thị bạn sẽ đưa thương hiệu của mình đánh thẳng vào tâm trí khách hàng, nhắc họ cần phải mua hàng của bạn. Hơn hết, bạn sẽ không bỏ sót khách hàng nào khi đã truy cập vào website của bạn...

 • Dịch vụ của chúng tôi

  Chúng tôi luôn Kiêu Ngạo về dịch vụ của chúng tôi, bởi giá trị đích thực mang đến cho khách hàng là ngoài mong đợi...

 • Cảm nhận của học viên

  Hãy lắng nghe điều họ nói về tôi, đây là những lời chân thật nhất sau khi trải nghiệm sản phẩm của tôi. Không đi theo xu hướng Giá Rẻ, chúng tôi lựa chọn con đường khó khăn hơn... đó là Chất Lượng Hàng Đầu

Học Từ Sói Già AdWords

Hơn 1.000 học viên trải nghiệm, 100% cầm tay chỉ việc, tỷ lệ 99% hài lòng, tất cả học viên 100% thành công