1 quảng cáo của cô ấy đã được xem và nhấp lên bao nhiêu lần?

2 chi phí để sản xuất ví và doanh thu được tạo ra từ quảng cáo của cô ấy

3 số lần nhấp lên quảng cáo của cô ấy và doanh thu chúng tạo ra

4 số lần nhấp lên quảng cáo của cô ấy và chi phí đẩ sản xuất ví của cô ấy