Dưới đây là những cảm nhận của những học viên đã tham gia khóa học tại trung tâm.