Lên lớp nào

Lên lớp nào :v đã ngọng líu ngọng lô rồi mà suốt ngày phải nói n với l :v làm sao nó hết ngọng đây  xác thực tại đây