Mời 1 tài khoản bên ngoài vào MCC của bạn

Chào bạn, Hôm nay Sói Già sẽ hướng dẫn bạn mời 1 tài khoản Google Adwords vào trong MCC của bạn, dù tài khoản đó là tài khoản con hay … Xem thêm