Mời 1 tài khoản bên ngoài vào MCC của bạn

Chào bạn, Hôm nay Hiển sẽ hướng dẫn bạn mời 1 tài khoản Google Adwords vào trong MCC của bạn, dù tài khoản đó là tài khoản con hay MCC … Xem thêm