1 tạo một nhóm quảng cáo cho mỗi năm từ khóa

2 tạo các nhóm quảng cáo mới có một vài loại so khớp với từ khóa

3 loại bỏ một nửa số từ khóa ra khỏi nhóm quảng cáo

4 tạo một nhóm quảng cáo mới có các từ khóa liên quan được nhóm lại với nhau.