1 giá thầu CPM được chuyển đổi hiệu quả thành giá thầu CPC

2 giá thầu CPC và CPM chỉ cạnh tranh với các giá thầu cùng loại

3 giá thầu CPC được chuyển đổi hiệu quả thành giá thầu CPM

4 quảng cáo sử dụng giá thầu CPC không được phép cạnh tranh trên Mạng hiển thị