• Tương Lai Của Quảng Cáo

Screenshot 2014-11-01 08.55.21 Screenshot 2014-11-01 09.06.54

 

Thế Giới Trực Tuyến Mới tại Việt Nam

30 Triệu Internet người dùng

21 Triệu Smartphones người dùng

43 (2016) Triệu người dùng

13 Triệu VND/ tháng (Thu Nhập)

Screenshot 2014-11-01 09.18.59 Screenshot 2014-11-01 09.20.37 Screenshot 2014-11-01 09.21.40 Screenshot 2014-11-01 09.22.10 Screenshot 2014-11-01 09.22.45 Screenshot 2014-11-01 09.23.42 Screenshot 2014-11-01 09.23.50 Screenshot 2014-11-01 09.23.54 Screenshot 2014-11-01 09.23.57 Screenshot 2014-11-01 09.24.00 Screenshot 2014-11-01 09.24.03 Screenshot 2014-11-01 09.24.32 Screenshot 2014-11-01 09.24.35 Screenshot 2014-11-01 09.24.37 Screenshot 2014-11-01 09.24.40 Screenshot 2014-11-01 09.24.44 Screenshot 2014-11-01 09.25.07 Screenshot 2014-11-01 09.25.10 Screenshot 2014-11-01 09.25.13 Screenshot 2014-11-01 09.25.15 Screenshot 2014-11-01 09.25.18 Screenshot 2014-11-01 09.25.22 Screenshot 2014-11-01 09.25.33 Screenshot 2014-11-01 09.25.36 Screenshot 2014-11-01 09.25.40 Screenshot 2014-11-01 09.25.43 Screenshot 2014-11-01 09.26.10 Screenshot 2014-11-01 09.26.20 Screenshot 2014-11-01 09.26.23 Screenshot 2014-11-01 09.26.29 Screenshot 2014-11-01 09.26.32 Screenshot 2014-11-01 09.26.37 Screenshot 2014-11-01 09.26.40 Screenshot 2014-11-01 09.27.38 Screenshot 2014-11-01 09.27.41 Screenshot 2014-11-01 09.27.44 Screenshot 2014-11-01 09.27.47 Screenshot 2014-11-01 09.27.50 Screenshot 2014-11-01 09.27.54 Screenshot 2014-11-01 09.27.58 Screenshot 2014-11-01 09.28.01