Không gặp anh chắc còn ăn đạn dài dài vì làm adwords không hiệu . Tkanks vì những chia sẽ có ích

duc-luan

Nguồn : Tại đây