Nội dung

 1.         Công cụ lập kế hoạch hiển thị

2.         Chiến lược giá thầu

3.         Tải lên hàng loạt

4.         Liên kết AdWords và Analytics

5.         Các quy tắc tự động

6.         AdWords Editor

 

1